คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0857999848
ชื่อ-นามสกุล : นายสุไลมาน ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายหมัด หีมหล๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลักขณา หีมหล๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : อิบรอเหม ไมละหมาด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฮาลีมะห์ วรังอาสน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเต๊ะ รุ่งสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภิญญา เหล็มหมาด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :