กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญตา สืบสกุลวารี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมารีย๊ะ บูเก็ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุริยา เด่นศุภกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1