กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญตา สืบสกุลวารี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมารีย๊ะ บูเก็ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายภิญโญ โส้สมัน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุริยา เด่นศุภกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1