กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสนธิกร ทรงเลิศ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววลีพร หมานระโต๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปิยนุช ปากบารา
ครู/หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1