แผนก มัธยมศึกษา

นางสาวอัปสร สันหละ
ครู
หัวหน้าแผนก มัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายไพซอน หวัดแท่น
ครู

นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยปู
ครู

นายมูห่ำหมัดผัดหลี ปาเต๊ะ
ครู

นายสมเกียรติ นวลสุชล
ครู

นางสาวปิยนุช ปากบารา
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตา หมัดหมาน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววลีพร หมานระโต๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุนตอนอาบีดีน คุณอาจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอารอฝะ ปูตีล่า
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุริยา เด่นศุภกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอาดือนัน ตาเย็บ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสายสุนีย์ มะตะพันธ์
ครู

นางสาวเรวดี อินตาฝา
ครู