แผนก ประถมศึกษา

นางสาวสุพัตรา และปานแก้ว
ครู
หัวหน้าแผนก ประถมศึกษา

นางสาวปริศนา พรหมสวัสดิ์
ครู

นางสาวสาลีขอ บัวนาค
ครู

นายเดชา บุตรรักษ์
ครู

นางสาวมารีย๊ะ บูเก็ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอาดัม ทิ้งผอม
ครู

นางสาวขวัญตา สืบสกุลวารี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฮาอีหล๊ะ เจ๊ะอาหลี

นางสาวซัลวา ไมละหมาด
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตา หมัดหมาน
ครู

นางสาวกัลยา หลีอารัน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชนันเนตร ท้าวสกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุปราณี มูฮำหมัดเย็ง

นางสาวปวีณา สุขสุวรรณ์
ครู

นางสาววนิดา เก็มเด็น
ครู

นายสมเกียรติ นวลสุชล
ครู

นายสนธิกร ทรงเลิศ
ครูสอนคอมพิวเตอร์

นางสาวรุสนานี ยูโซ๊ะ
ครู