คณะกรรมการมูลนิธิ

ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน
ประธานกรรมการมูลนิธิ

นายเหยะ โต๊ะหลงหมาด
รองประกรรมการมูลนิธิ

นายเต๊ะ รุ่งสวัสดิ์
กรรมการมูลนิธิ

นางบูหลัน อิสัน
กรรมการและเหริญญิกมูลนิธิ

นางวงศ์ดาว เดเระมะ
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ