บุคลากรฝ่ายต่างๆ

นายมูญาฮีด อิสัน
ผู้จัดการโรงเรียน

นางปิยนุช ปากบารา
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

นายอ้าหลี โต๊ะราหนี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา

นางสลิลทิพย์ หมัดหมาน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ

นายมูห่ำหมัดผัดหลี ปาเต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาววนิดา เก็มเด็น
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายการเงิน

นางสุภิญญา เหล็มหมาด
ฝายบุคลากร

นายไพซอน หวัดแท่น
หัวหน้าฝ่ายหอพักนักเรียนชาย

นายสุนตอนอาบีดีน คุณอาจ
หัวหน้าฝ่ายระบบปอเนาะ

นางสายสุนีย์ มะตะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายหอพักนักเรียนหญิง

นายอาดัม ทิ้งผอม
หัวหน้าฝ่ายตัรบียะห์