กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมเกียรติ นวลสุชล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชา บุตรรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปริศนา พรหมสวัสดิ์
ครู