กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววลีพร หมานระโต๊ะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเดชา บุตรรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมเกียรติ นวลสุชล
ครู