กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวซัลวา ไมละหมาด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสลิลทิพย์ หมัดหมาน
ครู/หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ

นางสาวสุภิญญา เหล็มหมาด
ครู