กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัปสร สันหละ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเรวดี อินตาฝา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุนทร ชอบงาม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววนิดา เก็มเด็น
ครู