กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยปู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฮาอีหล๊ะ เจ๊ะอาหลี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปริศนา พรหมสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตา หมัดหมาน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2