กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยนุช ปากบารา
ครู/หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนันเนตร ท้าวสกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสาลีขอ บัวนาค
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพัตรา และปานแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1