ปฐมวัย

นางสาวไหวบ๊ะ หมานด่าโต๊ะ
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวมะลิวรรณ หลำชู
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอาบิบ๊ะ หนูชูสุข
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายอาดัม ทิ้งผอม
ครูประจำชั้นอนุบาล3/หัวหน้าฝ่ายตัรบียะห์/ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางตีก๊ะ โต๊ะราหนี
ครู

นางสาวดนูนาถ ทิ้งผอม
ครู