ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาติและผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-ปัจจุบัน