ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เมษายน 2563 ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ , ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ,ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง, รองประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ , รองประธานฝ่ายกิจการเ
วันที่ 14 เมษายน 2563 ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ , ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ,ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง, รองประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ , รองประธานฝ่ายกิจการเด็ก สตรี เยาวชน กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดพัทลุงพร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงร่วม ในการแถลงข่าวการสนับสนุนการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมี
๑. นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กล่าวถึงนโยบายการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๒. นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงกล่าวถึงการดำเนินงานการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๓. นายพัน อ่อนเกลี้ยงนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงกล่าวถึงการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๔. ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
๕. พระครูสิริสุตคุณ(บุญนำ) ฉายาฐิตปุณโญ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง กล่าวถึงผลกระทบในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พร้อมมีพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์โดยผ่านบุคคลดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ในจังหวัดพัทลุง
นอกจากนี้นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มีนโยบายและสนับสนุนการป้องกันและแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ เพื่อป้องกันและดูแลพี่น้องประชาชน โดยให้ความสำคัญ กับการดำเนินการใน ๓ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ การป้องกันและระงับการระบาด ซึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยทีมบริหารได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เงิน ๕ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง และนอกจากนี้ยังได้จัดซื้อและมอบเจลทำความสะอาดมือให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. ทุกแห่ง วัด สำนักสงฆ์ มัสยิด บาลาย รวมถึง อสม. และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนในจังหวัดพัทลุง เพราะบุคลากรและสถานที่ต่าง ๆ ข้างต้นถือเป็นด่านหน้าในการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙
ระยะที่ ๒ กรณีการจัดหาสถานที่กักตัว สำหรับสอบสวนโรค ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ต้องกักตัว ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพัทลุง
ระยะที่ ๓ เป็นระยะที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ คงใช้เวลาอีกนานพอสมควรจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับภาคประชาสังคมด้านสุขภาพในจังหวัดพัทลุง เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ตำบล รวมถึงภาควิชาการ ในการสนับสนุนการสร้างอาชีพและการสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน โดยจะมีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น รวมถึงการสร้าง ความร่วมมือในการสร้างคลังอาหารของชุมชน
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,18:27   อ่าน 100 ครั้ง