หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรโรงเรียน
               หลักการ
               หลักสูตรโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้
           1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ และมีจุดเน้นตามหลักการของศาสนาอิสลาม  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของศาสนาอิสลาม และความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
           2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
           3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
           4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           การเรียนรู้
           5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 

จุดหมาย
             โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
               1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
               3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
               4.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               5.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
               ในการพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
               1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
               2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
               3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ              ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
               4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
                5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
 
 
 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
            หลักสูตรโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้
  1. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตเป็นสาธารณะ
  9. ยึดมั่นในศาสนาอิสลาม 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ
โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิระดับประถมศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
ระดับประถมศึกษา
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖  
— กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
— รายวิชาเพิ่มเติม  
    ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๘๐ ๘๐      
    หน้าที่พลเมือง       ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมนักเรียน            
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
  -  ชุมนุม
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
๔๐
๓๐
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี
 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ
  โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้        
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
คณิตศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
วิทยาศาสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
160 (4นก.)
 
40 (1 นก.)
 
120 (3 นก.)
 
160 (4นก.)
 
40 (1 นก.)
 
120 (3 นก.)
 
160 (4นก.)
 
40 (1 นก.)
 
120 (3นก.)
 
320 (8 นก.)
 
80 (2 นก.)
 
240 (6นก.)
 
 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.)
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.)
ภาษาต่างประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.)
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 120 120 120 360
รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง