พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
                -  จัดระบบการบริการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพการศึกษา
                -  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
                -  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
                -  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตามหลักการศาสนาและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
                -  จัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์
               ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งด้านคุณธรรม วิชาการ มีความเป็นไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 

กลยุทธ์หลักโรงเรียน
              กลยุทธ์ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
              กลยุทธ์ 2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
              กลยุทธ์ 3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม และใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
              กลยุทธ์ 4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
              กลยุทธ์ 5 พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              กลยุทธ์ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการ และสังคมแห่งการเรียนรู้
              กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
              กลยุทธ์ 8 พัฒนาให้ครู บุคลากรและผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง