วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
            โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ คู่คุณธรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่าน สามารถเข้าใจภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 3 ภาษา และส่งเสริมด้านการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ปรัชญาการศึกษา
            ความรู้  คู่วิชาการ  สรรสร้างสังคม