ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา
             โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญ ตามมาตรา 15(1) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 130 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์ 085-7999848 , 074-610673   โทรสาร   074-610672 website  www.amm.ac.th  ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น ปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา 

ปี พ.ศ.2505  ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีนายมุสตอฝา  คาเร็ง  เป็นเจ้าของ

ปี พ.ศ.2513  ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ชั้นปีที่1 ถึงปีที่4และวิชาสามัญ หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3 ใบอนุญาตเลขที่154/2513 ลงวันที่25 พฤศจิกายน 2513

ปี พ.ศ.2523  ขยายวิชาสามัญเป็นหลักสูตรประถมศึกษา  (ป.5 – ป.7)

ปี พ.ศ.2541  ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ เป็นนายมังสุร   คาเร็ง

ปี พ.ศ.2542  ได้ย้ายโรงเรียนอะมาดิยะห์มาตั้งที่บ้านเขาจันทร์ 130 หมู่ที่ 6 ตำบหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอป่าบอน ที่เปิดทำการสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ  โดยได้แรงศรัทธาจากพื่น้องในชุมชน  ได้สร้างอาคารเรียน  2  ชั้น  จำนวน 2 อาคาร  และอาคาร ประกอบ  2  อาคาร   อาคารมัสยิด   1  อาคารและหอพักชาย  -  หญิง  อย่างละ  1  อาคาร

ปี พ.ศ.2543 ได้ขยายหลักสูตรอิสลามศึกษา ควบคู่วิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ.2544 ได้เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียน 15(1)  ประเภทสามัญศึกษา  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ.2545 ได้ขยายหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี พ.ศ.2547 ได้ขยายหลักสูตรอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้แบ่งออกเป็น  2  สาย  1.  สายวิทย์-คณิต   2.  สายศิลป์-ภาษา

ปี พ.ศ.2547  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็กและผู้บริหารรางวัลพระราชทาน

ปี พ.ศ.2548  ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก และผู้บริหารดีเด่นขนาดเล็ก

ปี พ.ศ.2549  ได้รับรางวัลพระราชทาน  ผู้บริหารดีเด่น  โรงเรียนขนาดเล็ก

ปี พ.ศ.2550  โรงเรียนอะมาดิยะห์  ได้เปลี่ยนเป็น  โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ

ปี พ.ศ.2551  โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 รางวัล คือ โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ผู้บริหารดีเด่นขนาดเล็กและครูสอนศาสนาดีเด่นขนาดเล็กโดยได้รับพระราชทานรางวัลจาก “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

ปี พ.ศ.2552  โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ  ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่ม ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและได้รับพระราชทานรางวัล   2  รางวัล คือ รางวัลพระราชทานผู้บริหารดีเด่นและรางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่น

ปี พ.ศ.2552  โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ   ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ.2553  โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ  ได้รับรางวัลพระราชทาน  ครูสามัญดีเด่นรางวัลพระราชทาน